اعلانات

اطلاعیه انستیتوت فیروز کوه

انستیتوت فیروز کوه برای سال تعلیمی 1397 شاگرد می پذیرد
انستیتوت تعلیمات هنر ها و معماری افغانی فیروزکوه یک انستیتوت فرهنگی هنری خصوصی، خیریه و راجستر شده وزارت محترم معارف و موسسه بین اللملی سیتی ایند گلدز(City & Guilds)، ارگان اعطا کننده تصدیقنامه های معتبر در سطح بین اللملی واقع کشور انگلستان، برای سال تعلیمی 1397 در رشته های زیورات سازی، حکاکی ،نجاری و سیرامیک شاگرد می پذیرد.
فارغان صنوف نهم که آرزوی شمولیت را در رشته های زیورات سازی، حکاکی و نجاری و داشته باشند، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور ورودی (عملی و نظری) جذب میگردند. افراد قبول شده در رشته های متذکره در مضامین لسان دری، پشتو، انگلیسی ، علوم دینی، کمپیوتر، تاریخ هنر ، گرافیک دیزاین دیزاین هندسی و تجارت و شاگردان رشته سیرامیک در مضامین طراحی، کمپیوتر، تجارت و انگلیسی نیزآموزش داده میشوند. برای معلومات بیشتر لطفا اطلاعیه جذب و فورمه ها درخواستی و شمولیت را که در زیر ضمیمه گردیده است، دانلود نمایید.
متقاضیان میتوانند فورمه های درخواستی وشمولیت را الی اخیر ماه جدی 1396 به اداره انستیتوت تسلیم نمایند. درغیر این صورت درخواستی های شان مسترد میگردد. آخرین مهلت پذیرش فورمه های شمولیت ساعت 3 بعد از ظهر مورخ 30 جدی 1396 می باشد لطفا بعد از این تاریخ مزاحم اوقات اداره نشوید.
شماره های تماس صرفا در اوقات رسمی بین ساعات 8:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر فعال می باشد
سپاس
اداره انستیتیوت فیروزکوه

  • اطلاعیه جذب شاگرد عمومی ۱۳۹۷ (pdf)
  • فورم متقاضیان ۱۳۹۷ (pdf)
  • فورم وزارت معارف برای فارغان صنف نهم ـ۱۳۹۶ (pdf)