پیام رییس

 

 

khalili1

افغانستان سرزمین دارای پیشینه غنی تاریخی در جریان سالیان منازعات داخلی به صورت بی سابقه متضرر گردیده و بیشترینه داشته های فرهنگی خویش را در اثر این منازعات یا بصورت کامل و یا هم به صورت قسمی از دست داده است. تاریخ هنر کشور دارای خاطرات جاویدانه از شکل گیری سبک های هنری در اکثر نقاط این سرزمین چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام میباشد. هنر یونانو – باختر در شمال و هنر گندهارا در شرق کشور در ادوار قبل از اسلام ، مکتب هرات در غرب ، سبک غزنوی در جنوب ، زرین ترین صفحات تاریخ هنر این کشور را ورق میزند. مردمان این مرزبوم دارای استعداد های خدادی است که در ادوار مختلفه صفحات درخشندهً را در تاریخ هنر ما رقم زده هرچند در بعضی مواقع به سبک و مکتب جامع تبدیل نگردیده، بل شیوه های خاصی را در عرصه های از هنر و صنایع به ارمغان آورده که امروزه مایه افتخار همهً مردم ما چه در جنوب و چه در شمال ، چه در غرب و چه در شرق ، گردیده است. صنعت گران صنعت قالین و گلیم ، زرگری و حکاکی ، چوب و سرامیک و ده ها سکتور دیگر هرکدام دارای ویژه گی های منحصر بفرد بوده که هنوز که هنوز است ، نزد هنر دوستان ، کلکسیونر ها و مالکان گالری ها در سراسر کره خاکی از اهمیت خاص برخوردار بوده و خواهان داشتن آنرا دارند.

دهه های بی ثباتی و منازعات داخلی باعث گردید تا عدهً زیادی از هنر مندان ، صنعتگران و کسبه کاران عرصه های مختلف صنایع دستی کشور ترک دیار کرده به دور دست های جغرافیای امروزی جهان پهناور، گوشه نشینی اختیار نموده و بخش عظیمی از اقتصاد سنتی کشور را به باد فراموشی سپرده اند..

انستیتوت فیروزکوه با درک این اهمیت ، نخستین گام های را در راستای احیای این همه میراث های غنی کشور برداشته تا با تعلیم وتربیت نسل های جدید رسالت تاریخی خویش ادا نماید. حفظ ، انکشاف و تعمیم هنر و صنایع به مثابه بخشی از میراث های فرهنگی کشور رسالت عظیمی است که به عنوان اهراف بزرگ برای انستیوت فیروزکوه ترسیم گردیده است. که یکی از راه های دست یابی به این اهمیت بزرگ همانا بازار یابی در سطح ملی و بین المللی برای تولیدات هنری و سنتی کشور میباشد.

عبدالوحید خلیلی رئیس انستیتوت فیروزکوه