پالیسی ها

انستیتوت فیروزکوه یکی از انستیتوت های آموزشی حرفوی غیر دولتی و غیر انتفاعی راجستر شده دولت جمهوری اسلامی افغانستان (وزارت معارف و وزارت اقتصاد) و مرکز (CITY & GUILDS ) میباشد که مقررات و اصولنامه های آموزشی ان در مطابقت با قانون معارف و سایر قوانین جمهوری اسلامی افغانستان میباشد . و برای تنظیم هر چه بهتر و بیشتر امورات آموزشی مقررات و شرایط خاص داخلی را نیز تدوین نموده که جزئیات آن در زیر بصورت کامل قابل دسترس میباشد.

  • رهنمود شاگردان انستیتوت فیروزکوه (pdf)