فعالیت های تحقیقی

انستیتوت فیروزکوه یکی از نهاد های آموزشی – فرهنگی بوده که بخاطر حفظ هنر ها و صنایع سنتی کشور دانش آموزان را تحت آموزش قرار میدهد. هنر خط و مینیاتوری ، هنر های ظریفه روی چوب ، کاشی سازی و کلالی ، شیوه های زرگری و حکاکی کشور نیازمند تحقیقات سیستماتیک بوده تا زوایای ناخوانده آن برای تشنه گان تازیخ هنر باز گردد.در کنار تدریس استادان و دانش آموزان به صورت متداوم روی جزئیات و ریشه های تاریخی هنر ها و صنایع بومی و تاریخ هنر کشور و سبک های هنری تحقیق و مطالعات مینمایند تا باشد که دریچهء برای بازشناسی بیشتر و دقیقتر این بخشی از میراث های فرهنگی کشور را باز و گامی در راستای حفظ آن برداشته و به دسترس هنر دوستان و هنر جویان قرار دهند.

  • نقش هنر در زندگی اجتماعی(pdf)
  • غزنویان و نقش آنها در تاریخ هنر افغانستان (pdf)
  • این کار تحقیقی در زمستان سال 1392 هنگامیکه محصلین و استادان انستیتوت فیروزکوه مصروف تدویر نمایشگاهی در تجلیل از محفل پایانی غزنی پایتخت تمدن جهان اسلام بودند ، انجام گردیده است. امیدوارم گوشهً از زوایای هنر و تمدن این دوره با عظمت را برای دانشجویان تاریخ کشور مخصوصاً تاریخ هنر برملا ساخته باشد

  • معماری فرهنگ، وزندگی مغاره در افغانستان(pdf)
  • لست کتابهای موجود در کتابخانه (pdf)
  • روش های بیان هنر های مفهومی(pdf)