مضامین عمومی

 

2014_02_11_tmi_monograph_prosentation-3 picture-479-copy 2011_08_21_tmi_studentsexam_mid_term-4 students_school_3 picture-1086

درکنار مضامین و بخشهای مسلکی شاگردان مضامین عمومی که شامل السنه ، تاریخ ، تجارت ، کمپیوتر و مضامین گرافیکی و تخنیکی میگردد را نیز می آموزند که محتوای این برنامه ها کاملا مرتبط به مضامین مسلکی شان می باشد. اساتید این رشته همه دارای تحصیلات عالی بوده و حد اقل دارای درجه تحصیلی لیسانس می باشند.
این مضامین در سه سال به ترتیب زیر تدریس میگردد:

مضامین تخنیکی
که شامل مضامین زیر میگردد، همه نیازمندی های اساسی کارهای حرفوی را بر آورده میکنند. و هر یک میتواند کمک کننده اصلی برای آموزنده گان رشته های هنری و حرفوی چهارگانه محسوب گردند.

گرافیک دیزاین
دراین مضمون شاگردان با اساسات هنر گرافیک آشنایی پیدا کرده و مهارت های جدید رسامی وطراحی ودیزان را از منظر گرافیک می آموزند.

دیزاین هندسی
دیزاین هندسی به شاگردان می آموزاند تا با اشکال منظم هندسی آشنایی پیداکنند و با ترکیب اشکال هندسی نقوش هندسی را خلق کرده بتوانند. این نقوش هندسی مجرد میتواند به عنوان یک نمادی از طرح و دیزاین هندسی شمرده شده و هرگاه این نقوش هندسی در بعد وسیعتر انکشاف داده شود، مجموعه ای از نقوش هندسی را به دست میدهد که در گذشته های تاریخی در عرصه معماری بنا های اسلام ومساجد برای تزیین بیشتر این بنا ها مورد استفاده قرار میگرفته است. کاربرد این نقوش هم اکنون در اکثریت کشورهای اسلامی در مساجد و بنا های تاریخی نیز رایج است.

رسم تخنیکی
این مضمون عبارت از نمایش اشکال مختلف پرزه جات تخینکی می باشد که به شاگردان می آموزاند تا شیوه های ترسیم تخنیکی آثار را با درنظرداشت اندازه گیری های مشخص و نورم های تخنیکی انجام داده بتوانند. این مضمون صرفا در بخش نجاری کار برد عملی دارد.

معلومات فنی
این مضمون به شاگردان می آموزاند تا معلومات اساسی فنی مسلکی را در رشته مورد نظر بیاموزند.

ریاضی فنی
این مضمون شاگردان را میآموزاند که اساسات محاسبات فنی را برای برآورد های اساسی مسلکی در رشته های مورد نظر بکار گیرند.

زبان و ادبیات دری، پشتو و انگلیسی
مضامین متذکره مهارت های نوشتن ، خواندن و درک متن ها را برای شاگردان به هر سه زبان میآموزاند.

تاریخ هنر
از طریق آموختن این مضمون شاگردان قادر میشوند با تاریخ پرخم وپیچ هنری کشور شان آشنا گردیده و درکنار آن با آثار گرانبهای هنری دور ه های دور تاریخی تا امروز آشنایی کامل پیدانمایند و همچنان تاریخ هنر فراز ونشیب های انکشاف هنر را به عنوان یک وسیله مهم ابراز احساسات وعقاید بشر در طول تاریخ مورد تحلیل و تجزیه قرار میدهد.

کمپیوتر
با آموختن عملی برنامه های مختلف کمپیوتر شاگردان میتوانند در قسمت طرح ودیزاین و نوشتن و محسابات خویش را از طریق نرم افزار های موجود اجرا و امورات شان را تسریع ببخشند. این برنامه ها شاگردان را قادر میسازد تا همزمان با آموزش طریقه های سنتی کار های هنری ، دانش روز را نیز در تهیه آثار شان به کار گیرند.

تجارت
مضمون تجارت شاگردان را قادر میسازد تا تمام اصول اساسی و مبرم کار در بازار های داخلی وجهانی را فرا گرفته و بعد از فراغت با تاسیس تجارت های کوچک عملا داخل مارکیت شده و با تهیه وفروش آثار هنری شان مفاد قابل ملاحظه ای را به دست بیاورند. این مضمون به شاگردان می آموزاند چگونه تجارت شان را تاسیس، برنامه های بازاریابی و تولیدی شان را پلان کنند.

علوم دینی

ثقافت اسلامی: این مضمون به شاگردان در باره مسایل بسیار مهمی فرهنگ اسلامی آموزش میدهد. شاگردان با آموزش این مضمون میتوانند تمام امور شان را بر اساس هدایات شریعت اسلامی عیار نمایند وبا اصول زنده گی اسلامی عملا زنده گی کنند. مفردات این برنامه از طریق وزارت محترم معارف تهیه وبه دسترس قرار گرفته است. این مضمون صرفا برای شاگردان صنوف سیزدهم و چهاردهم تدریس میگردد.

تفسیر و عقاید شریف :شاگردان صنوف دهم مکاتب مطابق به نصاب تهیه شده وزارت محترم معارف و بر بنیاد کتب درسی تهیه شده آن وزارت آموزش میبینند.