سیرامیک و کاشی سازی

 

plates-002 bowls-002 _mg_0018 img_2956 _mg_0050_1 turquoisemtn-20132221 photos-for-wall-clusters _mg_0014 bellpottinger-20-09-13-8906x
 

دراین رشته شاگردان سیرامیک سازی یعنی کلالی و کاشی سازی سنتی را آموزش میبینند . درهر دو بخش عمده این رشته شاگردان به شیوه های سنتی کاشی سازی و کلالی آشنایی کامل پیدا کرده و توانایی تولید آثار هنری را پیدا میکنند.
کاشی سازی مزاری و کلالی سبک استالفی مضامین اصلی این رشته را تشکیل میدهند.

مضامین این رشته در سه سال به ترتیب زیر تدریس میگردد:

کاشی سازی هراتی

هرات به عنوان مرکز تمدن و هنر در عصر های متمادی در تاریخ معاصر و گذشته تلقی گردیده است. کاشی سازی و طرح های مکتبی ان که در آن در مساجد و بنا های تاریخی آن ولایت همیشه مورد توجه محققان قرار داشته است ویکی از میراث های فرهنگی افغانستان به شمار میرود، در نصاب تعلیمی انستیتوت فیروز کوه شامل و از این طریق دانش اموزان با اصول طراحی و ساخت این سبک آشنایی پیدا خواهند کرد.

کاشی سازی مزاری

بلخ نیز در تاریخ کشور ما جایگاه بسیار مهمی را دارا می باشد و به عنوان اولین شهر و مدنیت در تاریخ این کشور ثبت گردیده است . آثاری که در بناهای تاریخی این ولایت به جا مانده ، گواه خوبی است براینکه هنر معماری در این سرزمین از اهمیت معماری خاصی برخوردار بوده و متوازی به ان صنعت کاشی نیز جایگاه ممتازی در تاریخ هنر کشور دارد. انستیتوت فیروز کوه با درنظر داشت اهمیت تاریخی صنعت کاشی سازی در بلخ مضمون کاشی سازی مزاری را وارد نصاب تعلیمی خویش نموده است.

سیرامیک سازی

کلالی در استالف سابقه چند صد ساله دارد ویکی از مهمترین بخش کارهای صنایع دستی کشور ما محسوب میگردد که درمیان مردم افغانستان از محبوبیت وشهرت خاصی برخوردار است. انستیتوت فیرو زکوه این مضمون را شامل نصاب تعلیمی گردانیده است.

اساتید

این رشته دارای 4 تن استاد می باشد که هریکی از آنها در رشته های خویش سوابق کاری مثمری دارند. چون در رشته کاشی سازی و سیرامیک سازی در افغانستان قبلا مکاتب رسمی مسلکی نبوده بنا اساتید این رشته تحصیلات خویش را در رشته های عمومی به اتمام رسانیده و تعلیمات مسلکی را به طور خصوصی در یافت کرده اند.

شاگردان

درحال حاضر 21 تن از شاگردان در این رشته مشغول فراگیری حرفه و مسلک می باشند. تمام شاگردان این رشته پسران اند و دارای سوابق تعلیمی صنف دهم و فارغان صنوف دوازدهم می باشند.

آثار

صد ها اثر از شاگردان از رشته در گالری این بخش حفظ و نگهداری میگردد.