حمایت از فارغان

 

bowls img_0308 turquoisemtn-20c13-4165-copy _mg_8965 2012_03_14_graduate_business_jewellery

انستیتوت فیروز کوه بر خلاف انستیتوت های مسلکی دیگرکه در افغانستان فعالیت دارند دارای بخش حمایتی از فارغان بوده، که زمینه ساز فرصتهای مختلف شغلی و تحصیلی برای آنها میباشد.
از سال 2009 بدین سو به تعداد 225 شاگرد از انستیتوت فیروز کوه فارغ گشته که نظر به امار اخیر در حدود 62% فیصد آنها در رشته های مسلکی خویش در ارگانها، شرکتها و موسسات مربوطه فعالیت داشته و حدود 23% فیصد آنها بطور گروهی و به کمک و همکاری انستیتوت فیروز کوه دارای تجارتهای شخصی در بخشهای مسلکی خویش فعالیت می نمایند.
شرکت های تولیدی کوچک و متوسط  زیرین توسط فارغان انستیتوت فیروزکوه تاسیس گردیده اند.

  • زرگران باختری ( زرگری باختریان)
  • شرکت الماس آبی
  • شرکت گوهرشاد
  • سرامیک سازی سنتی افغانی
  • نجاری آریانا
  • مفتاح هنر

شغل های دیگر
حدود 16% فیصد از فارغان انستیتوت فیروز کوه در سکتورهای غیر مسلکی دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند.

ادامه تحصیل
از سال 2009 بدین سو انستیتوت فیروز کوه زمینه ساز فرصت های مختلف تحصیلی و شغلی برای فارغان این انستیتوت می باشد، که نظر به آمار اخیر که در دسامبر 2013 گرفته شده، حدود 19% فیصد از فارغان به ادامه تحصیل در رشته خود و رشته های متفرقه ادامه می دهند.

کورسهای تقویتی
انستیتوت فیروز کوه در سال 2011 به تعداد 16 نفر از فارغان بخش زرگری را برای تحصیلات تخصصی مسلکی 2 ماهه به شهر دهلی کشور هندوستان فرستاد.
در سال 2013 به تعداد 6 نفر از فارغان بخش زرگری نیز برای کورسهای 6 ماهه به شهر جیپور هندوستان فرستاده شده که از این کورسها مستفید شدند.

تحصیلات عالی
به تعداد 2 نفر از شاگردان بخش خطاطی برای پوهنتون ایندوس والی شهر کراچی پاکستان معرفی و در ختم سال 2013 به درجه لیسانس در بخش هنرها فارغ گردیدند.
تعدادی از فارغان بخش خطاطی و زرگری نیز برای تحصیلات بیشتر به فاکولته ای هنرهای زیبای پوهنتون کابل معرفی و به درجه لیسانس فارغ خواهند گشت.