فرهنگی

 

picture-509-copy img_1992 culture_narwuz_3-copy culture_narwuz_2-copy 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8

بخش فرهنگی انستیتوت فیروزکوه دارای فعالیتهاوحمایت در عرصه فرهنگ و هنرهای پیشینه و معاصر افغانی بوده وهمچنان یک پل ارتباطی میان هنرمندان، هنردوستان و دیگر اقشار جامه بخاطر بهبود و رشد در کشور فعالیت دارد.

روابط اجتماعی

جشن عنعنوی نوروزبرای عامه در مرادخانی
تجلیل از روز نوروز در مراد خانی حفظ میراث پیشینه در میآن مردم این ساحه میباشد. دراین پروگرام با دعوت از مقامات عالی رتبه و مهمانان خارجی و داخلی برنامه های زیر اجرآ میگردد:
نمایش سرکس، نمایشگاه آثار هنری شاگردان انستیتوت، صرف هفت سین،نمایش پهلوانی، موسیقی محلی افغانی،اجرا ترانه توسط اطفال.

نمایشگاه ها

نمایشگاه سالیانه وزارت معارف
همه ساله در میان تمام انستیتوت ها و مکاتب مسلکی مربوط به معینیت تعلیمات تخنیکی یک نمایشگاه سراسری تحت رهبری وزارت معارف برگزار میگردد که در آن اثار تولید شده مکاتب مسلکی و انستیتوت ها در یک پروسسه رقابتی به نمایش گذاشته میشود. انستیتوت فیروزکوه نیز همه ساله در این پروسسه سهم فعال دارد.

بازدید ها
بخاطر انکشاف معلومات مسلکی، بخش فرهنگی مطابق به برنامه سالانه شاکردان را برای بازدید ساحات تاریخی شهر کابل میبرد.

رقابت های هنری

جایزه هنر های معاصر افغانی
بنیاد فروزکوه این پروسه را در سال 2008 راه اندازی نمود و هدف آن ترویج هنرهای معاصر و ایجاد انگیزه در میان جوانان برای خلق اثار هنری بود. هدف دیگر این برنامه انکشاف دانش هنری هنرمندان است تا بدینوسیله بتوانند در سطوح بالاتری بدرخشند.

رقابت خطاطی
این رقابت به خاطر کشف استعداد ها، رشد وحمایت هنر مندان جوان افغان دررابطه به حفظ میراث گرانمایه هنر خطاطی در شهر کابل راه اندازی میشود. ازسوی دیگر معرفی هنرمندان جوان برای مسابقات هنری و اماده ساختن ایشان برای نمایشگاه های که بعدا در داخل ویا خارج از کشور راه اندازی میگردد میباشد.

ورکشاپها
تدویر ورکشاپ ها یک برنامه جداگانه است که بخاطر ارتقا ظرفیت تعدادی از هنرمندان از سوی این اداره برگزار میگردد.

محافل
انستیتوت فیروزکوه محافلی را برای اهداف زیر برگزار مینماید:
- توزیع شهادت نامه ها برای فارغان در پایان هر سال
- محفل آغاز پروگرام درسی برای شاگردان جدید در ابتدای هر سال