آموزشی

 

ustad_1-copy-2 picture-1086 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin _mg_9065 picture-1326

دوره آموزشی سه ساله این برنامه در رشته های هنر خطاطی و مینیاتوری، زیورات سازی و تراش جواهرات ، کاشی   سازی و سرامیک و هنر های کندن کاری روی چوب و نجاری بوده، شاگردان و محصلین را در روشنی مقررات و لوایح وزارت معارف جذب و تحت اموزش قرار میدهد. در این برنامه آنعده  از کسانی میتوانند اشتراک کنند که دارای سابقه تعلیمی رسمی باشند. این افراد باید فارغین صنوف نهم و یا صنوف دوازدهم مکاتب عمومی بوده که بعد از سپری نمودن امتحان کانکور دریکی از رشته های متذکره جذب میگردند. که بعد از اکمال سه سال تعلیمات از صنف دوازدهم و یا ازصنف چهاردهم مسلکی فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم میگردند.

دوره آموزشی یک ساله برنامه یک ساله اموزشی انستیتوت در رشته های نجاری عمومی ، زرگری و تراش جواهرات و خیاطی و بافندگی میباشد که در این برنامه جذب شاگردان بدون درنظرداشت سابقه اموزشی ، سابقه کاری و به منظور یاد دهی حرفه صورت میپذیرد و تنها توجه و تمرکز روی آموزش های مسلکی می باشد. شاگردان دراین برنامه هفته یک روز آموزش مسلکی می بینندو بعد از فراغت سند تصدیقنامه مسلکی دریافت میکنند

سیتی ایند گلدز (City & Guilds ) انستیتوت فیروزکوه در سال  2009 میلادی از موسسه سیتی ایند گیلدز اعتبارنامه دریافت کرد که مرجع ارایه کننده آموزش حرفه ای در جهان است و در بریتانیا مستقر می باشد. انستیتوت  فیروز کوه یگانه نهادی  در افغانستان و یکی از محدود نهادهایی در منطقه می باشد که چنین اعتبار بین المللی را دریافت کرده است. نزدیکترین مراکز سیتی اند گیلدز در اردن و هندوستان موقعیت دارد. شاگردان انستیتوت بعد از فراغت به یک و نیم میلیون نفر در سراسر جهان می پیوندند که دارای تصدیق نامه های  حرفه ای سیتی اند گیلدز هستند. دارنده گان اسناد بین المللی سی تی ان گلدز میتوانند با ارایه اسناد تعلیمی شان در اکثریت کشورهای جهان به جستجوی فرصت های کاری رفته و اشغال وظیفه نمایند.

پروسه ثبت نام پروسه جذب شاگردان مطابق به پالیسی انستیتوت فیروز کوه میباشد  متقاضیان بعد از دریافت فورمه های درخواستی ، فورمه جات شمول را که در آن مهر ونشان انستیتوت حک گردیده است دریافت میکنند بعد از طی مراحل قانونی از مراجع مربوطهً وزارت معارف (مکتب سابقه ، حوزهً تعلیمی و معارف شهر)  و ارزیابی نهایی انستیتوت ،شامل لست مشمولین امتحان کانکور میگردند. زمان امتحان کانکور اعلان و شاگردان در یک امتحان رقابتی چهار مرحلهً یی کاملا شفاف اشتراک مینمایند :

امتحانات مرحله اول امتحان تحریری : این مرحله که بصورت تحریری در بخش معلوماتی انجام میگردد  مشمولین امتحان سوالات به شکل تحریری در یک زمان معین جواب میدهند.

مرحله دوم امتحان دیزاین در این مرحله شاکردان به سوالات جواب میدهند که مهارت های طرح و دیزاین شان تثبیت میگردد.

مرحله سوم امتحان عملی در این مرحله مشمولین برای سپری نمودن امتحان و تثیبیت سویه کار های عملی به ورکشاپ های انستیتوت رفته و از ایشان امتحان عملی اخذ میگردد تا مستعد ترین افراد شناسایی گردد.

مرحله چهارم مصاحبه این مرحله امتحان حساس ترین مرحله ارزیابی شمرده میشود که طی آن کمیته امتحانات از شاگردان به صورت رو در رو مصاحبه و مستعد ترین ، با اخلاق ترین و متعهد ترین ها جذب گردند.

فورم شمولیت موفق شده امسال