برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

picture-509-copy picture-1086 culture_narwuz_2-copy turquoisemtn-20c13-4165-copy _mg_8965 dohah-77 bowls 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin