برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

img_0308 dohah-77 culture_narwuz_4-copy culture_narwuz_2-copy 2012_03_14_graduate_business_jewellery 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 picture-1326 bowls