برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

2012_03_14_graduate_business_jewellery ustad_1-copy-2 img_0308 dohah-77 culture_narwuz_3-copy picture-509-copy bowls 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin