برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

culture_narwuz_3-copy 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 img_0308 turquoisemtn-20c13-4165-copy picture-1086 picture-509-copy picture-1326 _mg_9065