برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

2012_03_14_graduate_business_jewellery 2014_02_16_graduate_jewellery_blue_diamond-5 turquoisemtn-20c13-4165-copy picture-509-copy dohah-77 img_1992 _mg_9065 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin