برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

culture_narwuz_2-copy 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin culture_narwuz_4-copy 2014_02_16_graduate_jewellery_blue_diamond-5 dohah-77 turquoisemtn-20c13-4165-copy picture-1326 bowls