برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin bowls _mg_9065 culture_narwuz_3-copy _mg_8965 dohah-77 picture-509-copy culture_narwuz_4-copy