برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

2014_02_16_graduate_jewellery_blue_diamond-5 culture_narwuz_3-copy img_0308 culture_narwuz_2-copy 2013_05_12_tmi_ceramics_student_ustad_abdul_matin 2012_03_14_graduate_business_jewellery 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 _mg_9065