برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

ustad_1-copy-2 turquoisemtn-20c13-4165-copy culture_narwuz_2-copy bowls 2014_02_16_graduate_jewellery_blue_diamond-5 _mg_8965 dohah-77 picture-509-copy