برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

picture-1326 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 2014_02_16_graduate_jewellery_blue_diamond-5 culture_narwuz_3-copy culture_narwuz_4-copy ustad_1-copy-2 _mg_9065 bowls