برنـــــامه هــــا

دراین بخش شما میتوانید معلومات کافی در باره برنامه های انستیتوت فیروز کوه را مطالعه کنید. این معلومات شامل توضیح زمان و نوعیت برنامه ها که شامل سه بخش عمده آموزشی، فرهنگی وحمایت از فارغان میگردد ، میشود.
 

 

bowls picture-509-copy img_0308 ustad_1-copy-2 turquoisemtn-20c13-4165-copy picture-1326 2012_11_26_tmi_calligraphy_art_prize_exhibition-8 _mg_8965