مدیریت

هیئت مدیره

انستیتوت فیروزکوه به حیث یک نهاد اموزشی که مجوز فعالیت انرا وزارت های محترم اقتصاد و معارف جمهوری اسلامی افغانستان صادر نموده است دارای هیت مدیره بوده تا فعالیت های کلی انستیتوت را وارسی تا مطابق به احکام اسناد تقنینی انستیتوت که در روشنی قوانین نافذه کشور تهیه گردیده ، تداوم فعالیت نماید. اهداف و مقاصد درازمدت ، میان مدت و کوتاه مدت انستیتوت را مورد تحلیل تجزیه قرار داده و در جلسات ربع وار خویش از عملکرد های انستیتوت مطلع میگردند.

اعضای هییت مدیره انستیتوت تعلیمات هنر ها و معماری فیروزکوه قرار زیر میباشد:

شوشانه کلارک ستیوارت .............................................................ریس هیات مدیره
داکتر تالیا کنیدی معاون اموزش موزیم هنر های اسلامی قطر ..........................عضو هیات مدیره
داکتر خواجه عمر مقیم افغانستان ......................................................عضو هیات مدیره
ویلیام بیحیرال مقیم بریتانیا.............................................................عضو هیات مدیره
ماتیو سویفت مقیم استرالیا .............................................................عضو هیات مدیره
محمد داود رسول معاون مرکز فرهنگی کشور بریتانیا در افغانستان .....................عضو هیات مدیره
عبدالکریم مقیم هندوستان ..............................................................عضو هیات مدیره
فیصل زرین مقیم در عراق.............................................................مسول مالی هیات مدیره

کمیته ها
انستیتوت فیروز کوه بخاطر انجام بهتر فعالیت های تدریسی، انظباطی و امور اداری خویش دارای کمیته های مشخص کاری می باشد. که هریک از این کمیته ها مطابق به پالیسی دفتر و نیازمندی های وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت های خویش را به انجام میرسانند که عبارت اند از:

کمیته امتحانات
این کمیته که متشکل از استادان مجرب در عرصه تعلیم و تربیه می باشد وظیفه دارد تا تمامی امور مربوط به امتحانات را در اوقات معین برگزار، تنظیم، نظارت و گرداننده گی کنند. اعضای این کمیته از تمامی پنج دیپارتمنت انتخاب گردیده اند. آمرین دیپارتمنت ها و یک نفر استاد باتجربه و سابقه کار در عرصه تدریس از هردیپارتمنت عضویت این کمیته را دارا می باشند. این کمیته صلاحیت دارد تا در صورت بروز هر نوع مشکل در امتحانات اسناد مربوط را ارزیابی و نتایج را اعلان کنند.

کیمته مشورتی انظباطی
تمامی استادان و آمرین دیپارتمنت های پنج گانه مسلکی و مضامین عمومی عضویت این کمیته را دارا می باشند. این کمیته مطابق به پالیسی انظباطی انستیوت عمل میکنند. هرگاه در امور انظباطی ورفتاری شاگردان کدام مشکلی به میان می آید این کمیته آن را رهبری و مشکل را رفع و از جریان به رییس انستیتو ت گزارش میدهند.