تسهیلات

 

picture-1091 2012_03_26_tmi_jewellery_students-1 picture-1086 picture-344 building_double_column-copy

انستیتوت فیروز کوه که از طریق مراجع بین المللی تمویل میگردد، یگانه انستیتوتی است که تمامی تجیهزات مورد نیاز آموزشی را در اختیار شاگردان واستادان خویش قرار داداه است.

امکانات آموزشی

انستیتوت فیروز کوه دارای امکانات مدرن آموزشی بوده که این امکانات شامل مآشین آلات و ابزار کار میگردد که شاگردان و استادان را کمک مینماید تا به راحتی و بدون ضیاع وقت تمامی نیازمندی های اموزشی خویش را مطابق به استندرد های ملی و بین المللی مرفوع نمایند . تمام کارگاه های اموزشی مجهز به ماشین آلات، ابزار ولوازمی میباشد که بر اساس نیازمندی هر رشته در نظر گرفته شده است . مواد اموزشی بخش دیگری از امکاناتی است که بصورت مساویانه برای دانش اموزان ذکور و اناث مطابق به نیازمندی های شان تدارک دیده میشود. تمامی صنوف مضامین عمومی دارای تسهلات کامل آموزشی از قبیل میز ، چوکی ، تخته و پروجکتور بوده و در ایام تابستان و زمستان دارای سیستم سرد کن و گرم کن نیز می باشد که شاگردان را قادر می سازد بدون دغدغه و تشویش به دروس خویش دوام دهند.

ترانسپورت

ترانسپورت رفت وبرگشت داخل شهر کابل توسط انستیتوت تهیه و برای تمامی کارمندان استادان وشاگردان فراهم ساخته شده و بصورت رایگان دراختیار شان قرار داده میشود.

اعاشه

در انستیتوت فیروز کوه در کنارسایر تسهیلات استادان و شاگردان انستیتوت نیز اعاشه میگردند. انستیتوت بخاطر صرف غذای چاشت دارای یک سالون بزرگی است که گنجایش بیش از 100 نفر را در یک وقت دارا میباشد .

جیب خرچ

شاگردان انستیتوت جیب خرچ ماهوار نیز در یافت میکنند. این جیب خرچ مبلغ قابل ملاحظه ای است که حد اقل مشکلات شخصی محصلین وشاگردان را در ایام تعلیمی مرفوع می سازد.